Autoodgovornost

AUTOODGOVORNOST Autoodgovornost

 

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje su primljene na prevoz.

Kao vozač morate posebno voditi računa  da: 

- upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;

- ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;

- ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;

- ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju. 

U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od auto-odgovornosti.

 

BONUS-MALUS SISTEM

 

Od 01. septembra 2011. godine se, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, na premiju osiguranja od autoodgovornosti primenjuje sistem bonusa (popusta) i malusa (doplatka).

Visina premije se utvrđuje kao proizvod premije osnovnog (četvrtog) premijskog stepena i koeficijenta premijskog stepena.

Koeficijenti premijskih stepena su:

Premijski stepen

Koeficijenti premijskih stepena

1

0,85

2

0,9

3

0,95

4

osnovni premijski stepen

1

5

1,15

6

1,3

7

1,5

8

1,7

9

1,9

10

2,1

11

2,3

12

2,5

U slučaju kada osiguranik prvi put za određeno vozilo zaključuje osiguranje od autoodgovornosti, onda plaća premiju osnovnog premijskog stepena (4. premijski stepen) društva za osiguranje, ukoliko nema pravo prenosa bonusa ili malusa. Kada je reč o obnovi ovog osiguranja, ukoliko nije bilo prijavljenih šteta, osiguranik ima pravo na bonus (niža premija društva za osiguranje), a ukoliko je bilo prijavljenih šteta za koje je odgovoran, njemu se zaračunava malus (viša premija od prethodne, zavisno od broja prijavljenih šteta).

Prijavljenom štetom smatra se šteta koja je u prethodnom periodu rešena (delimično ili u celosti) ili rezervisana, a za koju je društvo za osiguranje utvrdilo odgovornost osiguranika društva.

Sve štete iz jednog štetnog događaja po jednom ugovoru o osiguranju smatraju se jednom prijavljenom štetom.

Za svaku prijavljenu štetu osiguranik se pomera za tri premijska stepena više (malus) od premijskog stepena po prethodnoj polisi, a najviše do dvanaestog premijskog stepena.

Jedinstvena baza podataka za primenu bonus-malus sistema je formirana u Udruženju osiguravača Srbije, koje ima obavezu da obradi i objavi sve propisane podatke za primenu bonus-malus sistema.