Prenos vlasništva

POSTUPAK PROMENE VLASNIŠTVAKupoprodajni ugovor

 

Promenu vlasništva vozila možete izvršiti na osnovu:

1. Kupoprodajnog ugovora

2. Ugovora o poklonu

3. Pravosnažnog sudskog rešenja o nasleđivanju

4. Pravosnažne sudske presude kojom se utvrđuje pravo vlasništva


KUPOPRODAJA VOZILA

 

Prilikom kupoprodaje vozila potrebno je izvršiti sledeće pravne radnje:

1. Zaključiti kupoprodajni ugovor  Preuzmite obrazac

2. Overiti svoje potpise kod javnog beležnika (Spisak javnih beležnika - Notara)

3. Platiti porez na prenos apsolutnih prava vlasništva

4. Izvršiti promenu vlasništva u nadležnoj Policijskoj upravi

 

1. Zaključenje kupoprodajnog ugovora

Na osnovu dogovora o kupovini odnosno prodaji vozila, pristupa se zaključenju kupoprodajnog ugovora, sa podacima iz lične karte vlasnika, kupca i saobraćajne dozvole vozila.

Ako je prodavac vozila lice koje ima ovlašćenje od vlasnika vozila da ga može otuđiti-prodati, nije potrebno prisustvo vlasnika vozila, već ovlašćeno lice sa svojom ličnom kartom i original ovlašćenjem sa delovodnim pečatom overe, zaključuje kupoprodajni ugovor.

Ako se kao kupac vozila pojavljuje pravno lice, ugovor se overava pečatom firme, a potpisuje ga zakonski zastupnik ili lice koje na memorandumu firme ima ovlašćenje za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Od dokumenata, pored navedenog ovlašćenja, potrebna je kopija APR-a, kopija radne knjižice i lična karta.

Ako je prodavac vozila pravno lice, obveznik PDV-a, ne zaključuje se kupoprodajni ugovor već se umesto njega korisi račun (faktura) koji izdaje prodavac vozila sa iskazanim PDV-om.

Ako je prodavac vozila pravno lice, a nije obveznik PDV-a, zaključuje se kupoprodajni ugovor koji se koristi kod plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava vlasništva.


2. Overa potpisa kod organa gradske uprave

Za overu potpisa na kupoprodajnom ugovoru neophodno je lično prisustvo potpisnika sa ličnom kartom kod javnog beležnika.

Pravno lice ne overava svoj potpis pred organima gradske uprave, već svojim pečatom.

 

3. Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava vlasništva

Iznos poreza na prenos apsolutnih prava vlasništva je 2,5% od procenjene vrednosti vozila, a zakonski rok za plaćanje poreza je 15 dana od potpisivanja ugovora.

Porez se plaća u Poreskoj upravi prema sedištu/prebivalištu prodavca. Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu koga se vrši plaćanje poreza i nakon dostavljanja dokaza o uplati ugovor se overava.

Vrednost vozila se utvrđuje po zvaničnom katalogu AMSS ili se stopa od 2,5% primenjuje na vrednost iskazanu u ugovoru, ali samo u slučaju kada  je ona veća od procenjene iz kataloga.

Ako je prodavac vozila pravno lice - obveznik PDV-a, kupac-fizičko lice ne plaća porez na prenos apsolutnih prava vlasništva već se za prenos vlasništva koristi račun (faktura) sa iskazanim PDV-om i uplatnica kao dokaz o uplati fakturisanog iznosa.

4. Promena vlasništva u nadležnoj policijskoj upravi

Za promenu vlasništva prilikom kupovine vozila, Policijskoj upravi se podnose sledeća dokumenta:


I) Promena vlasništva za registrovano vozilo:

  1. Kupoprodajni ugovor, sa overenim potpisima i pečatom Poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava vlasništva (osim ako je prodavac pravno lice-obveznik PDV-a kada je dovoljan dokaz o vlasništvu račun na ime kupca sa iskazanim PDV-om i uplatnica kao dokaz o uplati fakturisanog iznosa)
  2. Popunjen Registracioni list sa napomenom "Promena vlasništva"
  3. Saobraćajna dozvola (ako je vozilo kupljeno sa drugog registarskog područja, vozilo mora biti odjavljeno, a saobraćajna dozvola poništena)
  4. Lična karta
  5. Uplate za izdavanje nove saobraćajne dozvole (ako je vozilo sa drugog registarskog područja potrebno je izvršiti uplate za novu nalepnicu i registarske tablice)

II) Promena vlasništva uz produženje registracije:

      Pored gore navedene dokumentacije potrebno je dostaviti:

  1. Tehnički pregled vozila
  2. Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti