Punomoć - Ovlašćenje

Punomoc-ovlascenje Preuzmite obrazac

Takse za overu potpisa su:

1. Svrha uplate: R.A.T                                
    Primalac: Budžet Republike Srbije                  
    Iznos: 260,00 dinara                                                                
    Račun: 840-742221843-57                            
    Model: 97                                                   
    Poziv na broj za Novi Sad: 11-223             

2. Svrha uplate:
Taksa za overu
    Primalac: Budžet grada Novog Sada
    Iznos:
70,00 dinara
    Račun:
840-742341843-24
    Model:
97

    Poziv na broj za Novi Sad:
20-511